Datový sklad (DataWarehouse)
     Datový sklad je soubor technologií na podporu rozhodování, jejichž cílem je umožnit vedoucím pracovníkům, manažerům a analytikům dělat lepší a rychlejší rozhodnutí. Informační potřeby v dnešní době rostou, jak se zostřuje konkurence, zvětšují se objemy dat, které je třeba analyzovat a zvyšují se nároky na rychlost analýzy a rychlost přijímání rozhodnutí na všech stupních řízení. Smyslem vybudování datového skladu je vytvořit v organizaci jednotnou, homogenní a konzistentní datovou základnu, nad kterou se potom dají efektivně využívat nástroje a systémy na podporu manažerského rozhodování.

     Provozní databázové systémy nedokáží řešit úlohy spojené se zpracováním a analýzou velkého objemu dat z několika zásadních důvodů. Prvním důvodem je nedostatečná historie dat způsobená tím, že z kapacitních důvodů jsou udržovaná jen data stará určité období a starší data se nahrávají do archívu, kde mají jen velmi omezenou využitelnost. Případně jsou provozní data v podobě nevhodné pro sledování historie. Zpracování přehledů a analýz z provozních dat má (i díky nevhodné struktuře těchto dat) také nepříznivý vliv na výkonnost a rychlost odezvy provozního systému.

     Hlavním zdrojem dat jsou primární informační systémy podniků. Ty jsou doplněny o další zdroje dat - např. plány - vznikající přímo na stolech manažerů. Data jsou periodicky čerpána datovými pumpami. Ty dokáží data z různých systémů sjednotit do stejnorodého celku, korekčními algoritmy odstranit chyby a uložit čistá data do jednolitého celku obsahujícího přehlednou informaci, která vznikla spojením dílčích součásti IS.

Přínosy datového skladu
     Co se prodává, kdo a kde prodává, co vydělává a naopak, kde jsou rezervy nebo přímo ohrožení pozice na trhu? Přesná, úplná, přehledná a hlavně včasná odpověď na tyto otázky je tím, co nejvíce zajímá manažery úspěšně se rozvíjejícího obchodu. Správně navržený a realizovaný datový sklad jde se svými možnostmi ještě mnohem dále. Umožňuje hledání závislostí, vazeb a faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost a pozici na trhu.

Námi používané technologie
     Datový sklad je možné realizovat za použití produktu firmy Microsoft, který se nazývá Analysis Services. Tento produkt umožňuje pomocí datových pump, jenž jsou součástí MS SQL Serveru načíst a provést primární filtraci dat. Následně jsou data zpracovávána, agregována a uložena buď v multidimenzionální formě či v relační struktuře. Dotazování nad daty je možné jak z klientské aplikace či z webového prohlížeče, případně lze pro vícerozměrnou analýzu použít MS Excel 2000 a vyšší.

     Při realizaci rozměrnějších datový skladů preferujeme použití technologie ROLAP (datový sklad má relační strukturu) a použitými produkty jsou nástroje a technologie firmy MicroStrategy.

Máte-li zájem dozvědět se více o námi realizovaných datových skladech, neváhejte nás kontaktovat.